ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Milejewo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usuwanie drzew i krzewów powinno odbywać się poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. Ma to związek z zakazem niszczenia schronień oraz zakazem umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wynika to z powszechnej obecności ptaków w koronach drzew i w krzewach. Mając na uwadze powyższe, zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym. 
 
Bez zezwolenia i bez zgłoszenia można usuwać:
 
- krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
- krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
- drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca białego, robinii akacjowej i platana klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Co zrobić w pozostałych przypadkach?
 
ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie, o którym mowa, zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
- zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
- pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
 
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.
W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której w art. 83b dodano możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie elektronicznej. Zmiany weszły w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku. Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu przyjmujemy również wnioski w formie tradycyjnej.
 
Wniosek, o którym mowa zawiera:
- rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia;
- w przypadku występowania gatunków chronionych: zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
- w przypadku nasadzeń kompensacyjnych projekt planu nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów;
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (o prawie własności, wieczystego użytkowania, władania), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku gdy posiadacz gruntu nie jest jego właścicielem lub wieczystym użytkownikiem
- pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
- pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Milejewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Kwiatkowska-Holz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-04 13:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kwiatkowska-Holz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-04 13:45:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kwiatkowska-Holz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-04 13:45:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »