ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Milejewo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
Gmina Milejewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej:2003.06.30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.04
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa www.milejewo-ug.bip-wm.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Gminę Milejewo.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail . Osobą kontaktową jest Elżbieta Lisowska. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 55 231 2284.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa RPO: https://www.rpo.gov.pl/pl.
Dostępność architektoniczna
 • Urząd Gminy Milejewo znajduje się  przy ul. Elbląskiej 47, 82-316 Milejewo
 • Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej 509. Do wejścia prowadzi chodnik.
 •  Do urzędu poza schodami prowadzi także podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 12.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Z korytarza
  na parterze prowadzą schody na I piętro. W budynku nie ma windy.
 • Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 •  Przed budynkiem  wyznaczono strefę parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •  W gminie nie ma pętli indukcyjnych.
 •  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 •  Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Milejewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
N.Brydzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 13:06:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Brydzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 13:07:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Brydzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 13:11:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »