ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z upływem, wraz z końcem bieżącego roku, kadencji ławników wybranych podczas wyborów w 2019 r., Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu podał do wiadomości Rady Gminy Milejewo, iż  Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 11 maja 2023r. ustaliło liczbę ławników, która powinna zostać wybrana przez Radę Gminy Milejewo na kadencję 2024 – 2027, tj.:
 • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu,
 • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu (w tym 1ławnika – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku. 
Zasady wyborów ławników określa Dział IV Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) (w skrócie - u.s.p.).
 
Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
 • duchowni,  
 •  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,   
 •  funkcjonariusze Służby Więziennej, 
 •  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
 Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, strony BIP Urzędu Gminy Milejewo -  https://bip.milejewo.pl/28/Aktualnosci/ (zakładka – Aktualności), strony internetowej Urzędu Gminy Milejewo - https://milejewo.pl/category/aktualnosci/ (zakładka – Aktualności) lub w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Milejewo.
 
 
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
 
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.) -jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Rady Gminy Milejewo w Urzędzie Gminy Milejewo, pokój nr 17 do dnia 30 czerwca 2023 r.  w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Milejewo. Dodatkowe informacje zostaną udzielone pod nr telefonu 
55  231 22 82.
 
Poniżej załączniki do pobrania:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Milejewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Gil
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-25 10:24:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Gil
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-25 10:44:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Gil
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-25 10:44:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 marca 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwalifikacja wojskowa.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w § 2, przeprowadzą

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Milejewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
N.Brydzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-31 07:31:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Brydzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-31 07:33:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Brydzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 07:33:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »